REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „KARYON” SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

§ 1.

Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19- 78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości).

Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: +48 792 994 774, Formularz kontaktowy.

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres klienta – oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;

Blik – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych - Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, numer NIP 5213664494, REGON 147055889;

cena – oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument lub przedsiębiorca jest obowiązany zapłacić na rzecz CCS za towar oraz usługi świadczone przez Serwis; cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT);

cennik – oznacza ceny poszczególnych towarów opublikowane w sklepie przez CCS;

CCS – oznacza spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości);

dni robocze – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 151

(9) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z poźn. zm.);

Formularz kontaktowy – oznacza formularz umożliwiający klientowi kontakt z CCS dostępny pod adresem https://karyon.pl/;

funkcjonalność – oznacza zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

gwarancja – oznacza gwarancję handlową i gwarancję producenta;

gwarancja handlowa – oznacza oświadczenie gwarancyjne udzielane przez CCS, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

gwarancja producenta – oznacza oświadczenie gwarancyjne udzielane przez producenta danego towaru, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

imoje – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych - ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolska 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, numer NIP 6340135475, REGON 271514909;

informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – (dalej również ”IOPDO”) – oznacza obowiązującą w CCS

„Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w związku z działalnością sklepu internetowego”, udostępnioną również pod adresem https://karyon.pl/;

integracja – oznacza połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

interoperacyjność – oznacza zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

klient – oznacza potencjalnego lub faktycznego nabywcę towarów prezentowanych przez CCS przy wykorzystaniu sklepu;

Kodeks cywilny – oznacza ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

kompatybilność – oznacza współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

konsument – oznacza:

 1. osobę fizyczną dokonującą z CCS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;
 2. paraprzedsiębiorcę dokonującego z CCS czynności prawnej;

konto klienta – oznacza konto klienta pozwalające na administrowanie przez klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru towarów i składania zamówień za pośrednictwem sklepu;

osoby trzecie – oznacza osoby inne niż klient i CCS;

paraprzedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą z CCS umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przelewy24 – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych – PAYPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-327), przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068;

polityka prywatności – oznacza obowiązującą w spółce CCS politykę prywatności, udostępnioną również pod adresem https://karyon.pl/;

przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331

Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez CCS;

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany również jako „RŚUDE”) – udostępniony pod adresem https://karyon.pl/ dokument elektroniczny pod nazwą „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.”;

sklep – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://karyon.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru, połączone wzajemnymi relacjami, w tym sklep internetowy oferujący możliwość zamówienia i nabycia towarów;

strony – oznacza klienta i CCS;

środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez klienta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

towar /towary – oznacza rzecz/y prezentowany/e przez CCS przy wykorzystaniu sklepu, który/e może/mogą nabyć klient/klienci na podstawie umowy sprzedaży;

towar z elementami cyfrowymi – oznacza towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

umowa sprzedaży – oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy CCS (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez klienta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014

poz. 827 z późn. Zm.);

Ustawa o VAT – oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535);

wada – oznacza wadę towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

wada prawna – oznacza wadę prawną towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

warunki szczegółowe – o ile nie ustalono inaczej oznaczają szczegółowe warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży, zawartej przy wykorzystaniu sklepu;.

zamówienie – oznacza oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu, stanowiące ofertę nabycia towarów;.

zamówienia hurtowe – oznacza zamówienie lub sumę zamówień składanych przez klienta, w ramach których klient zamierza zakupić powyżej 3 sztuk danego towaru w okresie nie dłuższym niż dany miesiąc kalendarzowy.

§ 3.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady oraz warunki korzystania przez klientów ze sklepu,
  2. warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sklepu,
  3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określa IOPDO.
 3. Sklep stanowi platformę umożliwiającą klientom:
  1. informowanie klientów o towarach dostępnych w sklepie,
  2. składania przez klientów zamówień,
  3. zawieranie z klientami umów sprzedaży.
 4. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu zarówno przedsiębiorcy, paraprzedsiębiorcy, jak i konsumenci.
 6. Klient przed przystąpieniem do korzystania ze sklepu powinien zapoznać się regulaminem, RŚUDE, polityką prywatności, IOPDO. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 7. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry towarów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej CCS.
 8. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny towarów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog towar ów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 9. Zaproszenie do składania ofert obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). CCS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak zamówień złożonych przed momentem opublikowania zmiany danej ceny.
 11. CCS zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  1. zmiany danych zawartych w sklepie, w szczególności ceny prezentowanych towarów czy dostępności poszczególnych wersji towarów;
  2. czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych towarów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;
  3. wycofywania poszczególnych towarów ze sklepu;
  4. zmiany parametrów technicznych sklepu, bez podawania przyczyn.
 12. Informacja o dostępności towarów jest każdorazowo podawana przy danym produkcie lub w trakcie kontaktu z klientem.
 13. Sklep nie jest platformą handlową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 14. Do szybkiego i efektywnego kontaktu z CCS służą następujące dane adresowe: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. , ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno oraz adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: +48 792 994 774.
 15. Dodatkowo, w ramach CCS funkcjonuje punkt odbioru zamówień: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno.

§ 4.

Rejestracja w sklepie.

 1. Klient może składać zamówienia przy wykorzystaniu sklepu zarówno:
  1. bez konieczności rejestracji konta użytkownika w sklepie,
  2. po zarejestrowaniu konta klienta w sklepie, na podstawie adresu e-mail klienta oraz unikalnego hasła.
 2. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Zarejestrowanie w sklepie może nastąpić zarówno:
  1. przy składaniu zamówienia albo,
  2. bez składania zamówienia.
 3. Zarejestrowanie się następuje poprzez wypełnienie przez klienta udostępnionego w sklepie formularza rejestracyjnego.
 4. Zarejestrowanie w sklepie przez klienta możliwe jest po uprzednim:
  1. zapoznaniu się i akceptacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. zapoznaniu się i akceptacji IOPDO,
  3. zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sklepu,
  4. zapoznaniu się i akceptacji polityki prywatności,
  5. zapoznaniu się i potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej na odległość (dot. konsumenta).
 5. Dodatkowo jeśli klient jest przedsiębiorcą, powinien on potwierdzić ten fakt, a nadto, w takim przypadku może złożyć oświadczenie określone w § 5 ust. 32 (dotyczy paraprzedsiębiorcy). Akceptacja następuje poprzez oznaczenie pól potwierdzających złożenie oświadczenia przez klienta o akceptacji ww. dokumentów.
 6. Przetwarzanie danych osobowych klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest klient (w tym do założenia konta klienta, składania ofert, składania zamówienia oraz realizacji umowy sprzedaży). Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez CCS w celach marketingowych i reklamowych, w tym na przesyłanie przez CCS informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej – zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zarejestrowania w sklepie.
 7. Wyrażenie zgody i potwierdzenie otrzymania informacji z § 4. ust. 5 powyżej następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu przez klienta formularza rejestracyjnego za pomocą przycisku „Zapisz” , CCS przesyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny konta klienta, ważny 24 godziny. Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne do ukończenia rejestracji.
 9. Po otrzymaniu i weryfikacji formularza z danymi klienta przez CCS następuje utworzenie konta klienta, w ramach którego klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowych oraz usług cyfrowych.
 10. CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji konta klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji konta klienta lub usunięcia konta klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez klienta przepisów prawa lub zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez klienta działań narażających CCS na szkodę lub innych ważnych przyczyn.
 11. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do konta klienta, w tym w szczególności do:
  1. przechowywania loginu i hasła do konta klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,
  2. nie udostępniania loginu i hasła do konta klienta jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. natychmiastowego informowania CCS o potrzebie blokady konta klienta w sytuacji gdy klient poweźmie uzasadnione, choćby w minimalnym stopniu, przypuszczenie co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 12. Wszelkie zamówienia złożone po zalogowaniu do sklepu z użyciem unikalnego loginu i hasła klienta uważa się za zamówienia złożone przez klienta.

§ 5.

Składanie i potwierdzanie zamówień. Płatności.

 1. Składanie zamówień jest możliwe po zalogowaniu się do sklepu (w przypadku klientów posiadających konto klienta w sklepie) bądź bez logowania (w przypadku klientów nie posiadających konta klienta w sklepie).
 2. Zalogowanie następuje poprzez kliknięcie przez klienta ikony logowania, a następnie wpisania swojego loginu (adresu e-mail), unikalnego hasła oraz wybrania ikony zalogowania.
 3. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.
 4. Klient dokonuje wyboru spośród dostępnych towarów, których ceny, wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Klient może wybrać towar według kategorii, bądź ze zbioru wszystkich towarów. Informacja o dostępności towaru zawarta jest w opisie towaru pod hasłem „dostępność”. Wybór towarów następuje przez wybranie w polu znajdującym się obok towaru („ilość") ilości wybranych towarów i naciśnięcie opcji „Dodaj do koszyka". Może wystąpić sytuacja, polegająca na tym, że konkretna cecha danego towaru używanego odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta. Nabycie takiego towaru wymaga potwierdzenia przez klienta faktu, że został wyraźnie poinformowany o tym, że konkretna cecha danego towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta a nadto wymaga zaakceptowania przez klienta braku konkretnej cechy towaru.
 5. Po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka" uprzednio wybrany towar w stosownej ilości zostaje dodany do koszyka. Klient ma w każdym momencie wgląd do tego:
  1. jakie towary znajdują się w jego koszyku,
  2. w jakiej ilości znajdują się towary w jego koszyku,
  3. w jakiej cenie jednostkowej jest dany towar znajdujący się w jego koszyku,
  4. w jakiej cenie łącznej jest dany towar znajdujący się w jego koszyku, w przypadku dodania kilku takich samych towarów,
  5. w jakiej cenie łącznej jest zawartość wszystkich towarów znajdujących się w jego koszyku.
 6. Po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka”, Klient może kontynuować zakupy w ramach jednego zamówienia wybierając opcję „Kontynuuj zakupy” lub, jeżeli nie zamierza kontynuować zakupów do kolejnego kroku.
 7. Po wybraniu i dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które obejmować ma zamówienie, klient wybiera po dodaniu ostatniego towaru "Przejdź do realizacji zamówienia" . Po wybraniu tej opcji klient przechodzi do pierwszego kroku koszyka, gdzie widzi wszystkie wybrane przez siebie towary, ich ilość, ceny jednostkowe i łączną cenę. Na tym etapie klient może dokonać ostatnich modyfikacji zawartości koszyka (np. poprzez usunięcie towaru lub zmianę ilości danego towaru). Następnie Klient celem dokonania zamówienia wybiera opcję „Przejdź do realizacji zamówienia".
 8. Po wybraniu opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”
  1. Klient zalogowany może edytować, zmienić lub dodać adres lub wprowadzić adres do faktury jeżeli jest inny niż adres dostawy:
  2. Klient niezalogowany wprowadza swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), na tym etapie może również założyć konto tworząc hasło dla konta, a także może zapisać się do newsletteru. Aby przejść do kolejnego kroku, klient niezalogowany powinien:
   1. zapoznać się z i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem,
   2. zapoznać się z i potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (dot. konsumenta),
   3. zapoznać się z i potwierdzić zapoznanie się z IOPDO,
   4. zapoznać się z i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną,
   5. zapoznać się z i potwierdzić zapoznanie się z polityką prywatności,
   6. złożyć oświadczenie czy jest przedsiębiorcą, a w przypadku złożenia takiego oświadczenia, klient może również złożyć oświadczenie określone w § 5 ust. 32 (dotyczy paraprzedsiębiorcy). Następnie klient niezalogowany wybiera opcję „Dalej”.
 9. Dalszy proces realizacji zamówienia jest taki sam dla klienta zalogowanego oraz niezalogowanego. Klient wybiera sposób wysyłki.
 10. W ramach koszyka klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, a przy każdej z opcji widoczny jest jej koszt. Klient ma możliwość wyboru:
  1. Przesyłki kurierskiej;
  2. Przesyłki kurierskiej (za pobraniem);
  3. Paczkomat 24/7;
  4. Odbiór osobisty po dokonaniu przedpłaty;
  5. Odbiór osobisty po dokonaniu płatności przy odbiorze.
 11. Odbiór osobisty realizowany jest w punkcie odbioru zamówień: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Telefon: +48 22 726 38 61, E-mail: sklep@karyon.pl
 12. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy: Paczkomat 24/7 należy dokonać wyboru paczkomatu poprzez wprowadzenie danych paczkomatu lub dokonaniu wyboru paczkomatu poprzez wybranie opcji „wybierz paczkomat” i dokonanie wyboru spośród dostępnych paczkomatów wyświetlonych na mapie.
 13. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy klient uzyskuje informacje o koszcie zamówienia wraz z kosztem dostawy. Następnie należy wybrać opcję „Dalej”.
 14. Następnie, w ramach koszyka klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Klient na tym etapie dokonuje również wyboru typu dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon lub faktura). Dostępne opcje płatności to:
  1. płatność za pobraniem w przypadku dostawy przesyłką kurierską,
  2. płatność przy odbiorze w przypadku odbioru w punkcie odbioru,
  3. płatność przelewem bankowym z góry,
  4. płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro),
  5. płatność elektroniczna za pośrednictwem Blik,
  6. płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24 (zapłać przez Przelewy24).
  7. płatność elektroniczna za pośrednictwem mElements S.A.
 15. Płatność za pobraniem realizowana jest na zasadach określonych przez operatora świadczącego usługi kurierskie.
 16. Płatność przy odbiorze może być realizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (kartą płatniczą lub blik).
 17. Aby zrealizować płatność przelewem z konta bankowego należy:
  1. mieć na względzie, że niektóre banki lub operatorzy świadczący usługę przelewu mogą pobierać prowizję za dokonanie płatności. Informacje na ten temat można uzyskać w banku lub u operatora, z którego usług klient zamierza skorzystać;
  2. realizując przelew można skorzystać z:
   1. druku przelewu banku / operatora usług, z którego klient korzysta;
   2. formularza przelewu udostępnionego na stronie banku lub operatora, z którego usług klient korzysta;
   3. aplikacji mobilnej banku lub operatora, z którego usług klient korzysta;
  3. realizując przelew należy postępować zgodnie z instrukcją wykonywania przelewu banku / operatora, z którego usług klient korzysta;
  4. w odpowiednich polach druku/formularza/aplikacji mobilnej należy podać następujące dane:
   1. numer rachunku odbiorcy przelewu – CCS: Cyfrowe Centrum Serwisowe S. A., ul. Puławska 40A 05-500 Piaseczno. Dane konta: 83 1050 1025 1000 0022 8803 5468 Bank prowadzący rachunek: ING Bank Śląski S.A.
   2. tytuł przelewu – informacje jednoznacznie identyfikujące transakcję np. numer zamówienia;
   3. kwotę do zapłaty określoną w zamówieniu;
   4. dane adresowe odbiorcy przelewu – CCS (o ile ich podanie wymagane jest przez bank / operatora): Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
 18. Płatność elektroniczną kartą, płatność elektroniczna Przelewy24 odbywa się na zasadach określonych w:
  1. Regulaminie pojedynczej transakcji płatniczej Przelewy24;
  2. Zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji w Przelewy24; zamieszczonych na stronie internetowej operatora Przelewy24 pod adresem: https://www.przelewy24.pl.
 19. Płatność elektroniczna, za pośrednictwem Blik odbywa się na zasadach określonych w regulaminach zamieszczonych na stronie internetowej operatora Polski Standard Płatności Sp. z o.o. pod adresem: https://blik.com/dokumentacja, w tym na zasadach określonych w Regulaminie Systemu Płatności Mobilnych BLIK.
 20. W ramach wyżej wskazanych metod płatności może nastąpić przekierowanie do dalszych metod realizacji zapłaty. W takim wypadku realizacja zapłaty będzie odbywać się w oparciu o regulaminy operatorów tych metod płatności.
 21. Po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności klient składa zamówienie poprzez wybranie „Złóż zamówienie".
 22. Dokonanie ww. czynności oraz kliknięcie pola „Złóż zamówienie” stanowi złożenie zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży z CCS. Skutkiem prawnym otrzymania przez CCS zamówienia jest związanie klienta ofertą.
 23. Akceptacja przez CCS oferty jest dokonywana poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z:
  1. potwierdzeniem zawarcia umowy,
  2. regulaminem,
  3. IOPDO,
  4. regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną,
  5. polityką prywatności,
  6. pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (dot. konsumenta),
  7. treść złożonego przez konsumenta oświadczenia co do statusu paraprzedsiębiorcy (jeśli ma zastosowanie),
  8. kartą gwarancyjną (w przypadku gdy została udzielona przez CCS).
 24. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 25. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. CCS dołoży starań aby zamówienia były realizowane w ciągu dwóch dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia.
 26. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. CCS zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez klienta w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.
 28. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach wskazanych w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, dołączonego do wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 24.
 29. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży chyba, że strony zgodnie postanowią odmienne.
 30. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 31. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez CCS. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 32. CCS w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon lub fakturę na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Źródłem danych CCS do wystawienia faktury są dane podane przez klienta podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia. W każdym jednak przypadku, jeżeli klient będący przedsiębiorcą żąda wystawienia faktury, musi on podać swój numer NIP najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia.
 33. Przedsiębiorca składając zamówienie, składa oświadczenie, czy umowa jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 34. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenia określone w § 5 ust. 33. w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie stosownego pola podczas składania zamówień.
 35. Informacja o cenie (w tym koszcie dostawy) ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez CCS w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 36. CCS nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
 37. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy CCS a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.
 38. Walutą wszelkich płatności w zakresie zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu jest polski złoty (PLN). Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawek aktualnie obowiązujących.

§ 6.

Realizacja zamówień.

 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, CCS dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 1 do 2 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty [tj. płatności, o których mowa w § 5 ust. 13 punkt od c) do g)], termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia przez klienta do CCS kwoty pełnej ceny (w tym kosztu dostawy).
 2. W przypadku wyczerpania zapasów towarów, CCS określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta.
 3. W toku realizacji zamówienia klient może otrzymać od CCS następujące wiadomości e-mail:
  1. z potwierdzeniem złożenia zamówienia,
  2. z potwierdzeniem oczekiwania na dokonanie płatności,
  3. z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji,
  4. z potwierdzeniem przekazania zamówienia do wysyłki,
  5. z potwierdzeniem wysłania przesyłki,
  6. w przypadku wyboru odbioru przesyłki w punkcie – z potwierdzeniem przygotowania przesyłki do odbioru,
  7. z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia;
  8. w określonych niniejszym regulaminem przypadkach – anulowaniem zamówienia.
 4. Towar:
  1. dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta albo
  2. dostarczany jest do paczkomatu wskazanego/wybranego przez klienta albo
  3. oczekuje na odbiór w punkcie odbioru.
 5. CCS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:
  1. w przypadku wyboru przez klienta którejkolwiek z form płatności, o których mowa w § 5 ust. 13 litera od c) do f) jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży lub,
  2. gdy towar jest niedostępny w magazynie CCS lub u dostawców CCS – w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia. W takim przypadku CCS, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez CCS od umowy, zwraca zapłaconą przez klienta cenę za dokonane zamówienie (w tym koszt dostawy) w taki sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia prób jej doręczenia umowa sprzedaży może zostać przez CCS rozwiązana, poprzez złożenie klientowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy w ciągu 14 dni od dnia zwrotu do CCS, nieodebranej przez klienta przesyłki. W przypadku rozwiązania umowy klient zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz CCS kosztów poniesionych z tytułu nieodebrania przez klienta przesyłki, na które składa się koszt dostawy, zwrotu oraz obsługi zwrotu.
 8. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie odebrane w punkcie odbioru to umowa sprzedaży może zostać przez CCS rozwiązana, poprzez złożenie klientowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy po upływie 14 dni od dnia poinformowania klienta o możliwości dokonania odbioru zamówienia w punkcie odbioru.
 9. W przypadku wybrania przez klienta sposobu zapłaty w trybie określonym w § 5 ust. 13 punkt od c) do f) towar jest dostarczany nie wcześniej niż w momencie, w którym kwota płatności trafi na rachunek bankowy CCS.

§ 7.

Informacja handlowa.

 1. CCS nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia w sklepie.

§ 8.

Gwarancja.

 1. CCS ma obowiązek dostarczyć Klientowi towary wolne od wad, z zastrzeżeniem wad towarów wskazanych w opisach towarów.
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją handlową, jeżeli CCS taką gwarancję handlową oferuje do danego towaru.
 3. Do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.
 4. Warunki gwarancji producenta określa producent danego towaru, które są udostępniane przy produkcie, lub w inny sposób przyjęty przez producenta towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym udostępnionym przez producenta, dołączonym do towaru lub w inny sposób przyjęty przez producenta towaru.
 5. Warunki gwarancji handlowej określone są w dokumencie gwarancji handlowej. CCS udziela gwarancji handlowej na sprzedawane przez siebie towary, przy których wyraźnie wskazano, że są objęte gwarancją handlową. Treść gwarancji handlowej jest przekazywana zgodnie z § 5 ust. 23.
 6. W przypadku braku zgodności sprzedanego towaru z umową klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt CCS.
 7. Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej wskazane w § 9 ust. 6.
 8. Gwarantem gwarancji handlowej jest CCS.
 9. Do reklamacji dotyczących towarów objętych gwarancją znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu z § 9. ust. 2, 4, 6, 8 i 9.

§ 9.

Reklamacje.

 1. CCS ma obowiązek dostarczyć Klientowi towary wolne od wad, z zastrzeżeniem wad towarów wskazanych w opisach towarów.
 2. Wszelkie reklamacje można składać do CCS w drodze korespondencji pisemnej na adres: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A (kod pocztowy 05-500) Piaseczno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: e-mail: reklamacje@karyon.pl tel.: +48 22 726 38 61
 3. CCS przyjmuje również od klientów reklamacje dotyczące płatności za towary zakupione w sklepie, a co do których dokonano płatności za pośrednictwem np. Przelewy24, Blik.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie klienta, oznaczenie zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym płatności muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, CCS zwraca się do klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. CCS będzie rozpatrywać reklamacje dotyczące zawartych umów sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od CCS. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe. Niezależnie, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej w tym zaś w szczególności wystąpienia następujących okoliczności: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, wojna, epidemia, strajk, zamieszki, stany nadzwyczajne, a także okoliczności o charakterze zbliżonym.
 7. W zakresie reklamacji dotyczących płatności termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez dany podmiot za pośrednictwem którego dokonano płatności, niemniej jednak w przypadku jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, termin rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia otrzymania przez dany podmiot za pośrednictwem którego dokonano płatności brakujących informacji dostarczonych przez klienta. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez podmiot za pośrednictwem którego dokonano płatności współdziałania z instytucjami pośredniczącymi (tj. przedsiębiorcami oferującymi usługę płatniczą, w ramach której klient przekazuje podmiotowi za pośrednictwem którego dokonano płatności środki dla celów zapłaty CCS, w tym systemy płatności, pod auspicjami których zostały wydane elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze [w szczególności Mastercard i Visa] oraz przelewy bankowe) termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od instytucji pośredniczących odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez podmiot za pośrednictwem którego dokonano płatności.
 8. W momencie odbioru przesyłki klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego CCS zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.

§ 10.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących konsumentami.

 1. CCS dostarcza konsumentowi, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
 2. Na żądanie konsumenta CCS wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W zakresie towarów kupionych za pośrednictwem sklepu, CCS obowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad, z zastrzeżeniem wad towarów wskazanych w opisach towarów. CCS odpowiada w stosunku do konsumenta, za brak zgodności towarów z umową w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta, przy zachowaniu postanowień niniejszego regulaminu. CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towarów z umową, w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru, lub
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość przy wykorzystaniu sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy zawieranej na odległość, w wykonaniu której CCS wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności: od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy zawieranej na odległość, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  3. dla pozostałych umów zawieranych na odległość – od dnia zawarcia umowy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość składając CCS oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość klient musi poinformować CCS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, korespondencją e-mail). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak wykorzystanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przy wykorzystaniu sklepu, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim CCS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. CCS ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany w ramach sklepu).
 11. CCS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym wypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. CCS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej CCS od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS;
  3. zostały połączone przez CCS z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 14. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 10. ust. 13 pkt a)-c), CCS na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS.
 15. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od CCS nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony CCS, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy CCS może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w § 11. ust. 14.
 17. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CCS, CCS nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 18. Konsument ma obowiązek zwrócić towar CCS lub przekazać go osobie upoważnionej przez CCS do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że CCS zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 19. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 20. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 21. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 22. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez CCS lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z CCS.
 23. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, CCS informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w tym zaś w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CCS wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCS utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi CCS nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby CCS do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli CCS świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CCS rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCS utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a CCS przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta,
  10. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od CCS, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 25. W wypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, CCS zwróci koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu.
 26. W wypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania, przesyłki).
 27. Zwracane towary powinny być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 28. Niniejszy regulamin nie nakłada na klienta obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem świadczenia. Wybór możliwości zakupu obejmującej zapłatę ceny przed otrzymaniem świadczenia, w tym w szczególności zapłata w formie przedpłaty, jest uprawnieniem klienta.
 29. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umów sprzedaży zawartych z CCS.
 30. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Klientem będącym konsumentem a CCS prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane spory konsumenckie pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a CCS. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.
 31. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez konsumenta, CCS informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 32. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 33. Konsument ma także możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a CCS, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 34. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - ec.europa.eu/consumers/odr.
 35. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).
 36. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 37. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił CCS najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który CCS zaakceptował.
 38. Aby towar został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez CCS, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że CCS wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które CCS udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 39. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy § 11 ust. 61, 62, 69 stosuje się odpowiednio.
 40. CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 38 lub 39, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 11 ust. 38 lub 39 , oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 41. CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez CCS lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez CCS lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 42. CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez CCS, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 43. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 44. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 45. CCS może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub CCS może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CCS. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla CCS, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 46. Przy ocenie nadmierności kosztów dla CCS uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 47. CCS dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której CCS został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi CCS.
 48. Konsument udostępnia CCS towar podlegający naprawie lub wymianie. CCS odbiera od konsumenta towar na swój koszt
 49. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, CCS demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 50. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 51. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. CCS odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z § 11. ust. 45;
  2. CCS nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z § 11. ust. 47-49;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że CCS próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 11. ust. 44-50;
  5. z oświadczenia CCS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 52. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 53. CCS zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 54. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 55. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 56. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar CCS na jego koszt. CCS zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 57. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez CCS obowiązków wynikających z § 11. ust. 11 oraz 44-56.
 58. CCS ma obowiązek dostarczyć konsumentowi nabywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe wolne od wad. CCS odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 59. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił CCS najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który CCS zaakceptował.
 60. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez CCS, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że CCS wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy, publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez CCS przed zawarciem umowy.
 61. CCS informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 62. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez CCS zgodnie z § 11. ust. 61, CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez CCS.
 63. CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w § 11. ust. 60 lub 61, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 11. ust. 60 lub 61, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 64. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 65. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba, że strony postanowiły inaczej.
 66. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis § 11. ust. 41 stosuje się odpowiednio.
 67. CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 68. CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 69. CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 11. ust. 61, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 70. Domniemania określone w § 11. ust. 67 i 68 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których CCS poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z CCS, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 71. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 72. CCS może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CCS.
 73. Przy ocenie nadmierności kosztów dla CCS uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 74. CCS doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której CCS został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi CCS.
 75. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 11. ust. 72 i 73;
  2. CCS nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 11. ust. 74;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że CCS próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 11. ust. 71 – 74;
  5. z oświadczenia CCS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 76. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 77. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 78. Po odstąpieniu od umowy CCS nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiotumowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez CCS z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 79. Po odstąpieniu od umowy przez konsumenta CCS udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w § 11. ust. 78 pkt a) – c).
 80. CCS może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt CCS.
 81. CCS nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 82. CCS jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 83. CCS ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o obniżeniu ceny.
 84. CCS dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 85. CCS może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. CCS nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 86. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w § 11. Ust. 85, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.
 87. CCS ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w § 11. Ust. 85.
 88. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 11. Ust. 86, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, CCS jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 11. Ust. 89 lub 90.
 89. W przypadku, o którym mowa w § 11. Ust. 88, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w § 11. Ust. 85, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. § 11. Ust. 78 – 84 stosuje się odpowiednio.
 90. § 11. Ust. 89 nie stosuje się, jeżeli CCS zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
 91. CCS nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

§ 11.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami, a nie będących paraprzedsiębiorcami.

 1. W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 681 Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.
 2. W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty.
 3. W zakresie sprzedaży uregulowanej niniejszym regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy.
 4. W przypadku wady lub wady prawnej, CCS ponosi wobec kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na towary sprzedawane przez CCS przy wykorzystaniu sklepu, do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.
 6. Zapłata ceny w formie potrącenia wymaga odrębnego porozumienia stron.

§ 12.

Dane osobowe.

Informacje o uprawnieniach przysługujących klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, celach, odbiorcach danych oraz zasadach przetwarzania danych znajdują się w IOPDO.

§ 13.

Szczególne warunki płatności elektronicznych za pośrednictwem Przelewy24.

CCS zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia możliwości korzystania przez klientów z usług Przelewy24, Blik.

§ 14.

Postanowienia końcowe.

 1. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na obowiązywanie jego postanowień, kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
 2. CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do CCS i wpływające na jego działalność;
  2. zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez CCS z oferowania niektórych towarów lub usług;
  3. zmiany, dodania lub usunięcia funkcjonalności sklepu;
  4. wydania wyroku, decyzji, interpretacji, lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;
  5. zmiany interpretacji lub wydania nowych interpretacji przepisów prawa wskutek wydania wyroku, decyzji, interpretacji, rekomendacji, zalecenia, wytycznych lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;
  6. zmian nazw oferowanych przez sklep towarów lub usług;
  7. konieczności zapewniania zgodności z przepisami prawa;
  8. konieczności dokonania poprawek pomyłek lub zapewnienia przejrzystości, jasności lub czytelności postanowień regulaminu;
  9. w przypadku zmiany danych adresowych CCS, zmiany danych teleadresowych CCS, zmiany danych CCS (w tym danych rejestrowych CCS), zmiany danych adresowych punktu odbioru zamówień, zmiany danych teleadresowych punktu odbioru zamówień, zmiany innych danych identyfikacyjnych – w zakresie zmienianych danych.
 3. Zmiana regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość. CCS będzie informować klientów posiadających konta klienta w sklepie o zmianie regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie do nich e-maili z informacją o zmianie regulaminu wraz z treścią zmienionego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu opublikowana zostanie ponadto na stronie https://karyon.pl.
 4. Okres 14 dni, o którym mowa w ust. 3, może zostać skrócony, jeśli jest to niezbędne do:
  1. zapewnienia zgodności regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa lub
  2. zapewnienia zgodności regulaminu z wyrokiem, decyzją, interpretacją, lub innym orzeczeniem wydanym przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającym bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającym bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS.
 5. Do zamówień złożonych od momentu wejścia w życie zmienionego regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony regulamin.
 6. CCS nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku chęci złożenia przez klienta zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt z CCS pod adresem email: sklep@karyon.pl. Sprzedaż realizowana przy wykorzystaniu sklepu nie jest sprzedażą hurtową.
 9. Załączniki do Regulaminu:
  1. Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy;
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie przedsiębiorcy co do statusu przedsiębiorcy w zakresie niektórych praw konsumenta.
 10. Wszelkie Załączniki powołane w treści niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1

Adresat:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

ul. Puławska 40A

05-500 Piaseczno

adres e-mail: sklep@karyon.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*): _

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
 • Numer zamówienia:
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej):
 • Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

______________________________

(miejscowość, data)

Firma:

______________________________

Adres:

______________________________

______________________________

Nip: __________________________

Adresat:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

ul. Puławska 40A

05-500 Piaseczno

adres e-mail: sklep@karyon.pl

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY CO DO STATUSU PRZEDSIĘBIORCY

W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTA

Oświadczam, że zawierana Umowa jest związana bezpośrednio z moją działalnością gospodarczą i nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Tak

Nie

__________________________

podpis

Produkt dodany do ulubionych
Produkty dodane do porównania