REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1.      Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków na jakich CCS umożliwia usługobiorcom korzystanie z serwisu internetowego, w tym z zawartych w nim treści oraz usług świadczonych przez CCS z wykorzystaniem serwisu internetowego. Regulamin określa w szczególności:

a)      rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o prowadzenie konta;

e)      tryb postępowania reklamacyjnego.

2.      Postanowienia regulaminu obowiązują w trakcie korzystania z serwisu internetowego, w tym w okresie obowiązywania umowy na prowadzenie konta klienta. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z serwisu internetowego.

3.      Językiem, w którym umowa może być zawarta jest język polski.

4.      Serwis internetowy prowadzony jest w języku polskim.

5.      Regulamin oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.

6.      Korzystanie z serwisu internetowego jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

7.      Koszty połączenia z serwisem internetowym ponosi usługobiorca, zgodnie z obowiązującym cennikiem operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi na rzecz usługobiorcy.

8.      Przeglądanie zawartości serwisu internetowego może odbywać się anonimowo i bez rejestracji, o ile nie jest to powiązane z zamiarem skorzystania przez usługobiorcę z innych usług świadczonych przez CCS, które wymagają wprowadzenia danych (np. rejestracja konta klienta).

9.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego, w tym z udostępnianych w nim informacji w granicach aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy (wpisane pogrubioną czcionką i stosowane zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej) będą miały znaczenie podane poniżej:

adres elektroniczny – oznacza wskazanie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Blik – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych - Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, numer NIP 5213664494, REGON 147055889;

CCS – oznacza spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości); do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep (CCS) – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: +48 792 994 774;

formularz kontaktowy –  oznacza formularz umożliwiający klientowi kontakt z CCS dostępny pod adresem https://karyon.pl/;

funkcjonalność – oznacza zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

imoje – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych - ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, numer NIP 6340135475, REGON 271514909;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – (dalej również ”IOPDO”) – – oznacza obowiązującą w CCS Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w związku z działalnością sklepu internetowego, udostępnioną również pod adresem https://karyon.pl/

instytucja pośrednicząca – oznacza przedsiębiorcę oferującego usługę płatniczą, w ramach której klient sklepu internetowego przekazuje środki dla celów zapłaty CCS, w tym systemy płatności, pod auspicjami których zostały wydane elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze (w szczególności MasterCard i Visa) oraz przelewy bankowe;

integracja – oznacza połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

interoperacyjność – oznacza zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

Kodeks cywilny – oznacza ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

kompatybilność – oznacza współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

konsument – oznacza:

a)      a)    osobę fizyczną dokonującą z CCS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;

b)      paraprzedsiębiorcę dokonującego z CCS czynności prawnej;

konto klienta – oznacza konto klienta pozwalające na administrowanie przez klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru towarów i składania zamówień za pośrednictwem sklepu;

newsletter – oznacza biuletyn zawierający informacje handlowe o ofercie sklepu, rozsyłany w formie elektronicznej do usługobiorców, za pomocą poczty elektronicznej;

osoby trzecie – oznacza osoby inne niż usługodawca i usługobiorca, określeni poniżej;

paraprzedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą z CCS umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

PayU – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444;

polityka prywatności – oznacza obowiązującą w spółce CCS politykę prywatności, udostępnioną również pod adresem https://karyon.pl/;

przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin (zwany również jako „RŚUDE”) – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;

regulamin sklepu – oznacza Regulamin sklepu internetowego „Karyon” spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., opublikowany na stronie https://karyon.pl/ w zakładce „Regulamin”;

serwis internetowy – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://karyon.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez CCS pod witryną https://karyon.pl;

strony – oznacza usługodawcę i usługobiorcę;

środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez klienta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

system teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez klienta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

towar /towary – oznacza rzecz/y prezentowany/e przez CCS przy wykorzystaniu sklepu, który/e może/mogą nabyć klient/klienci na podstawie umowy sprzedaży;

towar z elementami cyfrowymi –  oznacza towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

treści – oznacza wszystkie materiały, teksty oraz inne informacje umieszczone w serwisie internetowym;

treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

umowa sprzedaży – oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy CCS (będącym sprzedawcą) a usługobiorcą (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w regulaminie sklepu;

umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną, a w szczególności usługi cyfrowe pozwalające na:

a)      wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b)      wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez klienta lub innych użytkowników tej usługi,

c)      inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

usługobiorca – oznacza podmiot, korzystający z serwisu internetowego, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

usługodawca – oznacza CCS,

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. Zm.);

Ustawa o VAT – oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535);

wada – oznacza wadę towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

wada prawna – oznacza wadę prawną towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.      Usługodawca świadczy następujące usługi:

a)      usługi informacyjne;

b)      usługi komunikacyjne;

c)      usługi w zakresie organizacji sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sklepu.

2.      Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu internetowego.

 

 

 

§ 4.

Zakres usług informacyjnych.

1.      Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne oraz poprzez wysyłanie do usługobiorcy informacji handlowej o ofercie sklepu, za pośrednictwem newslettera.

2.      W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a)      usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, w szczególności świadczonych przez usługodawcę usług, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu;

b)      usługi, w ramach których usługobiorca zamawia otrzymywanie informacji handlowych na temat oferty sklepu, za pośrednictwem newslettera;

c)      usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje o towarach, treściach cyfrowych i usługach cyfrowych dostępnych w sklepie;

d)      usługi, w ramach których usługobiorca będący klientem sklepu prowadzonego przez usługodawcę, uzyskuje dostęp do konta klienta – możliwość korzystania z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewnia funkcjonalność sklepu w zakładce „Zaloguj się do swojego konta”.

3.      Za pomocą w/w narzędzi udostępnionych w serwisie internetowym usługobiorca może zawierać z usługodawcą umowy na świadczone przez usługodawcę usługi w zakresie organizacji sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sklepu.

4.      Usługobiorca poprzez rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego lub podstron serwisu internetowego uzyskuje dostęp do treści w nim zamieszczonych.

5.      Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach serwisu internetowego informacji nie wymaga rejestracji lub wprowadzania danych i jest bezpłatne.

6.      CCS stosuje metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, a w szczególności:

a)      automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej);

b)      wykrywanie błędów poprzez wyświetlenie podsumowania wprowadzanych danych, co daje usługobiorcy możliwość sprawdzenia danych i wprowadzenia ewentualnych korekt poprzez zapewnienie możliwości edycji pól przed ich zatwierdzeniem.

 

§ 5.

Zakres usług komunikacyjnych.

Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy w zakresie związanym z prowadzoną przez usługodawcę działalnością gospodarczą.

 

 

 

§ 6.

Zakres usług w zakresie organizacji sprzedaży towarów lub towarów z elementami cyfrowymi przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

1.      Usługi w zakresie organizacji sprzedaży towarów lub towarów z elementami cyfrowymi przy wykorzystaniu sklepu polegają na umożliwieniu usługobiorcy składania zamówień na towary lub towary z elementami cyfrowymi dystrybuowane przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu.

2.      Szczegółowe zasady sprzedaży towarów lub towarów z elementami cyfrowymi przy wykorzystaniu sklepu określa regulamin sklepu.

 

§ 7.

Warunki świadczenia usług.

1.      W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować odpowiednim środowiskiem cyfrowym, w tym w szczególności sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a)      komputer lub inne urządzenie (w tym wielofunkcyjne urządzenie przenośne integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego) z dostępem do Internetu;

b)      najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari;

c)      monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768;

d)      włączona obsługa Cookies i Java Script;

e)      dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) dla kontaktu drogą poczty elektronicznej.

2.      W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w § 7 ust. 1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3.      W serwisie internetowym mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS.

4.      Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.

5.      Zamknięcie przeglądarki usługobiorcy może spowodować usunięcie danych przesłanych do serwisu internetowego. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce usługobiorcy.

6.      Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu internetowego.

7.      Serwis internetowy zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

8.      Przy korzystaniu z serwisu internetowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

9.      Usługobiorca ma obowiązek korzystać z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu.

10.   W trakcie korzystania z serwisu internetowego, w celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu internetowego, dane usługobiorcy mogą być przekazywane do odbiorców takich jak banki i instytucje płatnicze (np. PayU S.A.,  ING Bank Śląski S.A., Polski Standard Płatności Sp. z o.o.) współpracujących z CCC w związku z obsługą przez nie transakcji dokonywanych przez usługobiorcę, oraz realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa na zasadach określonych w regulaminach stosowanych przez CCS i polityce prywatności.

11.   Dane podawane przez usługobiorcę powinny być aktualne i zgodne z prawdą.

12.   CCS ma prawo zaprzestać świadczenia dla usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez usługobiorcę nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez usługobiorcę przepisów prawa lub regulaminu podczas korzystania z serwisu internetowego.

13.   Jeśli usługobiorca przesyła lub udostępnia CCS treści za pośrednictwem serwisu internetowego, przyznaje tym samym prawo do użytkowania i wyświetlania treści w celu dostarczenia usług.

14.   CCS ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez usługobiorcę, jeśli jest to wymagane przez prawo lub usługodawca uważa je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

15.   Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

16.   Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu internetowego.

 

§ 8.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.      Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.      Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia postanowień niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy usługobiorca, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3.      Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego.

4.      Usługobiorca może dokonać subskrypcji wydanego przez usługodawcę newslettera, poprzez:

a)      kliknięcie ikony newslettera na stronie internetowej https://karyon.pl/,

b)      wpisanie swojego adresu e-mail do formularza i wysłanie go, po uprzednim zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w postaci adresu e-mail usługobiorcy, na potrzeby subskrypcji newslettera oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy w postaci adresu e-mail, na potrzeby subskrypcji newslettera, zakreślając odpowiednie pole na stronie newslettera,

c)      potwierdzenie subskrypcji newslettera, poprzez aktywację linku aktywacyjnego, jaki usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail po wybraniu żądania dokonania subskrypcji newslettera w sposób opisany powyżej. Po potwierdzeniu subskrypcji newslettera usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą aktywację newslettera.

5.      Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i może być w każdej chwili odwołana poprzez kliknięcie przez usługobiorcę w link dezaktywujący, jaki usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail wraz z potwierdzeniem subskrypcji newslettera oraz który będzie się znajdował w każdym newsletterze.

6.      Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej https://karyon.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

7.      Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony https://karyon.pl/ umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 

§ 9.

Rejestracja konta klient w serwisie internetowym

1.      Rejestracja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsumentów), jak również osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Rejestracja pozwala na utworzenie konta klienta, które rozszerza funkcjonalności serwisu internetowego i sklepu.

2.      Zarejestrowanie konta klienta przez usługobiorcę możliwe jest po uprzednim:

a)      zapoznaniu się i akceptacji regulaminu,

b)      zapoznaniu się i akceptacji IOPDO,

c)      zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sklepu,

d)      zapoznaniu się i akceptacji polityki prywatności,

e)      zapoznaniu się i potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej na odległość (dot. konsumenta),

Dodatkowo jeśli klient jest przedsiębiorcą, powinien on potwierdzić ten fakt, a nadto, w takim przypadku może złożyć oświadczenie określone w § 9 ust. 13 (dotyczy paraprzedsiębiorcy).

Akceptacja następuje poprzez oznaczenie  pól potwierdzających złożenie oświadczenia przez usługobiorcę o akceptacji ww. dokumentów.

3.      W formularzu rejestracyjnym usługobiorca podaje swoje dane osobowe niezbędne do kontaktu, założenia i utrzymania konta klienta oraz świadczenia związanych z tym kontem klienta usług. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

4.      Przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest usługobiorca (w tym do założenia konta klienta, składania ofert, składania zamówienia oraz realizacji umowy sprzedaży). Usługobiorca może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez CCS w celach marketingowych i reklamowych, w tym na przesyłanie przez CCS informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej – zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zarejestrowania w sklepie.

5.      Wyrażenie zgody i potwierdzenie otrzymania informacji z § 9. ust. 4 powyżej następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.

6.      Po wypełnieniu i przesłaniu przez usługobiorcę formularza rejestracyjnego za pomocą przycisku „Potwierdzam i rejestruję się” (lub równoważnego), CCS przesyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny konta klienta, ważny 24 godziny. Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne do ukończenia rejestracji.

7.      Po otrzymaniu i weryfikacji formularza z danymi usługobiorcy przez CCS następuje utworzenie konta klienta, w ramach którego usługobiorca otrzymuje dostęp do treści cyfrowych oraz usług cyfrowych.

8.      CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji konta klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji konta klienta lub usunięcia konta klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez usługobiorcę przepisów prawa lub zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie sklepu, jak również z powodu podejmowania przez usługobiorcę działań narażających CCS na szkodę  lub innych ważnych przyczyn.

9.      Usługobiorca jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do konta klienta, w tym w szczególności do:

a)      przechowywania loginu i hasła do konta klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

b)      nie udostępniania loginu i hasła do konta klienta jakimkolwiek osobom trzecim,

c)      natychmiastowego informowania CCS o potrzebie blokady konta klienta w sytuacji gdy usługobiorca poweźmie uzasadnione, choćby w minimalnym stopniu, przypuszczenie co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

10.   Wszelkie zamówienia złożone po zalogowaniu do sklepu z użyciem unikalnego loginu i hasła usługobiorcy uważa się za zamówienia złożone przez usługobiorcę.

11.   Składanie zamówień w sklepie przez konto klienta jak i bez rejestracji odbywa się na zasadach określonych w regulaminie sklepu.

12.   Dokonując rejestracji – zakładając konto klienta i składając zamówienie w sklepie, usługobiorca:

a)      zgadza się na to, aby wymagane przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta informacje dotyczące umów sprzedaży (w tym umów zawieranych na odległość) zawieranych w ramach sklepu, jak również potwierdzenia zawarcia takich umów sprzedaży, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego konta klienta;

b)      zgadza się na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących umów sprzedaży zawieranych w ramach sklepu w postaci faktur elektronicznych przesyłanych na adres e-mail przypisany do jego konta klienta, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.

13.   Przedsiębiorca rejestrując konto klienta w serwisie internetowym, składa oświadczenie, czy umowa jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10.

Dane osobowe.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego w tym ze sklepu określa IOPDO.

 

§ 11.

Pliki Cookies.

1.      W celu dostosowania treści serwisu internetowego do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb usługobiorców, CCS używa informacji zapisywanych przez serwery sklepu na urządzeniach końcowych usługobiorcy (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „Cookies”. Serwery sklepu mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies.

2.      Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym usługobiorcy umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Cookies dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników ze sklepu i jego funkcjonalności. Cookies co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. Cookies zawsze zawierają nazwę domeny sklepu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

3.      Podczas korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego, w tym sklepu, dochodzi do automatycznego zbierania danych dotyczących wizyty usługobiorcy, przechowywanych w plikach Cookies, w szczególności:

a)      adres IP;

b)      typ przeglądarki;

c)      typ systemu operacyjnego;

d)      rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

e)      czas spędzony przez usługobiorcę w serwisie internetowym.

4.      W ramach serwisu internetowego CCS może stosować następujące rodzaje plików Cookies:

a)      tzw. niezbędne pliki Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

b)      pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu, pliki Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

c)      tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d)      tzw. reklamowe pliki Cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.       Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z CCS reklamodawców, firmy badawcze czy dostawców aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach Cookies:

a)      Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii oraz ich podmiotom powiązanym;

b)      Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

c)      Linkedin Corp. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

d)      Youtube LLC z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

e)      Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

f)       Ceneo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;

g)      Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

6.      Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) usługobiorcy.

7.      Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8.      Wyrażenie zgody przez usługobiorcę na przyjmowanie Cookies odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie Cookies lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w sklepie.

9.      Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym usługobiorcy jest dozwolone, pod warunkiem że

a)      zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi,

b)      usługobiorca po otrzymaniu informacji wyrazi na to zgodę, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

10.   Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym usługobiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

11.   Warunków, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 9, jest konieczne do:

a)      wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

b)      dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez usługobiorcę.

12.   CCS może instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym usługobiorcy przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że usługobiorca:

a)      przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;

b)      zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;

c)      przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

 

§ 12

Google Analytics

1.      CCS korzysta z Google Analytics, narzędzia do analiz sieciowych firmy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Użytkowanie obejmuje tryb pracy „Universal Analytics”. Dzięki temu można przyporządkować dane, sesje i interakcje z kilku urządzeń do pseudonimu i ID użytkownika, aby w ten sposób przeanalizować aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia. Google Analytics używa plików “Cookies“, plików tekstowych, zapisanych na Twoim komputerze oraz plików, umożliwiających analizę korzystania przez Ciebie ze stron www.

2.      Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

3.      Wygenerowane przez cookies informacje na temat korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP w serwisie Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie użytkownika strony www firma Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować zakres Twojego korzystania z serwisu oraz linku afiliacyjnego, aby sporządzić raporty z aktywności w sieci oraz aby świadczyć użytkownikom sieci dalsze usługi związane z korzystaniem z sieci i Internetu.

4.      W celu analizy statystyk serwisu korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

5.      Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, dokonując odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce (patrz również https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl); w takim wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie funkcje serwisu będą dostępne w pełnym zakresie.

6.      Stosowanie Google Analytics odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora, analizą statystyczną oraz efektywną reklamą naszego serwisu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

§ 13.

Zabezpieczenie.

1.      Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem CCS, gdy CCS zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2.      Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3.      Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

4.      Usługodawca podjął wszelkie racjonalne środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez usługobiorcę za pomocą sieci Internet. Nie można jednak wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Te zagrożenia to w szczególności:

a)      możliwość otrzymania spamu;

b)      obecność i działanie oprogramowania typu malware w tym wirusów komputerowych;

c)      obecność i działanie robaków internetowych (worm);

d)      możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

e)      możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

f)       piractwo;

g)      sniffing;

h)      możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

i)       czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

j)       możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

5.      Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń należy:

a)      korzystać z serwisu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

b)      unikać korzystania z serwisu internetowego za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

 

 

§ 14.

Sposób kontaktu.

1.      W przypadku złożenia przez usługobiorcę zamówienia przy wykorzystaniu sklepu, CCS przesyłać będzie do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny wiadomością e-mail:

a)      z potwierdzeniem złożenia zamówienia;

b)      z potwierdzeniem oczekiwania na dokonanie płatności;

c)      z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji;

d)      z potwierdzeniem wysłania przesyłki;

e)      z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia.;

f)       w przypadku wyboru odbioru przesyłki w punkcie – z potwierdzeniem przygotowania przesyłki do odbioru;

g)      z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia;

h)      z informacją o anulowaniu zamówienia.

2.      W przypadku złożenia przez usługobiorcę zamówienia przy wykorzystaniu sklepu, CCS, dla usprawnienia procesu zakupów, może przesyłać do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z usługobiorcą telefonicznie na podany przez usługobiorcę numer telefonu jak również kontaktować się z usługobiorcą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Powołany kontakt może być wykonywany w szczególności celem:

a)      udzielenia odpowiedzi na komentarze usługobiorcy;

b)      przekazania usługobiorcy informacji dotyczących zamówienia;

c)      wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

3.      W przypadku zasubskrybowania przez usługobiorcę newslettera, CCS może przesyłać do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową o ofercie sklepu.

4.      W przypadku złożenia przez Usługobiorcę zapytania drogą poczty elektronicznej, odpowiedź CCS (o ile wymagana) przesyłana będzie do usługobiorcy w wiadomości elektronicznej na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny. CCS może także przesyłać na ten adres poczty elektronicznej wiadomości potwierdzające otrzymanie korespondencji elektronicznej, jak również informacje o szacunkowym terminie odpowiedzi.

5.      Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: +48 792 994 774, formularz kontaktowy.

 

§ 15.

[ Informacja handlowa ]

1.      CCS nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.      Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3.      Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez usługobiorcę na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia w sklepie.

 

§ 16.

[ Prawa własności intelektualnej ]

1.      Z uwagi na fakt, iż serwis internetowy zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, znaki towarowe producentów towarów, treści cyfrowe, usługi cyfrowe oraz inne dobra niematerialne stanowiące przedmiot ochrony prawa autorskiego, usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

2.      Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, wykraczające poza prawnie dozwolony dla usługobiorcy użytek osobisty, wymaga każdorazowej zgody usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 17.

Reklamacje.

1.      Usługobiorcy (użytkownicy) mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących usług świadczonych przez CCS za pomocą serwisu internetowego.

2.      Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500) Piaseczno

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres:

e-mail:

reklamacje@karyon.pl

tel.: +48 504 586 684

3.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)      oznaczenie usługobiorcy (dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe usługobiorcy);

b)      opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c)      żądania w związku ze składaną reklamacją.

4.      Reklamacja składana w formie pisemnej powinna być podpisana.

5.      Reklamacja uregulowana niniejszym regulaminem, nie obejmuje reklamacji związanych ze sprzedażą przez CCS towarów za pośrednictwem sklepu. Reklamacja towarów została uregulowana w regulaminie sklepu.

6.      CCS dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku reklamacji złożonej przez Usługobiorcę pozostającego konsumentem Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

7.      Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umów zawartych z usługodawcą, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.      W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a usługodawcą, lub o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

9.      Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy usługobiorcą będącym konsumentem a CCS prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane spory konsumenckie pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a CCS. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

10.   W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez konsumenta, CCS informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

11.   Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

12.   Konsument ma także możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.   Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - ec.europa.eu/consumers/odr.

14.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)      https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

b)      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

c)      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

d)      https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 § 18.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do usługobiorców będących konsumentami

1.      CCS dostarcza konsumentowi, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w momencie potwierdzenia utworzenia konta klienta.

2.      Na żądanie konsumenta CCS wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.

3.      Konsument, który dokonał rejestracji konta klienta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

4.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)      dla umowy zawieranej na odległość, w wykonaniu której CCS wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności: od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)       w przypadku umowy zawieranej na odległość, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

c)      dla pozostałych umów zawieranych na odległość – od dnia zawarcia umowy.

5.      Konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość składając CCS oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość usługobiorca musi poinformować CCS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, korespondencją e-mail). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak wykorzystanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe. Usługobiorca może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

6.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8.      Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim CCS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.      W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej CCS od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS, z wyjątkiem treści, które:

a)      są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b)      dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS;

c)      zostały połączone przez CCS z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d)      zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

10.   Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 18. ust. 9 pkt a)-c), CCS na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS.

11.   Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od CCS nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony CCS, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

12.   W przypadku odstąpienia od umowy CCS może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w § 18. ust. 10.

13.   W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w tym zaś w szczególności w odniesieniu do umów:

a)      świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CCS wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCS utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

b)      o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CCS rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCS utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a CCS przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsument,

c)      oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od CCS, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

15.   CCS ma obowiązek dostarczyć konsumentowi nabywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe wolne od wad. CCS odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

16.   Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b)      przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił CCS najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który CCS zaakceptował.

17.   Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a)      nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez CCS, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że CCS wykaże, że:

i)       nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii)      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

c)      być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

d)      być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez CCS przed zawarciem umowy.

18.   CCS informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

a)      dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

b)      zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

19.   Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez CCS zgodnie z § 18. ust. 18, CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a)      poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b)      niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez CCS.

20.   CCS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w § 18. ust. 17 lub 18, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 18. ust. 17 lub 18, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

21.   W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

22.   Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

23.   CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

24.   CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

25.   CCS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 18 ust. 18, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

26.   Domniemania określone w § 18. ust. 23 i 24 nie mają zastosowania, jeżeli:

a)      środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których CCS poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

b)      konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z CCS, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

27.   Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

28.   CCS może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CCS.

29.   Przy ocenie nadmierności kosztów dla CCS uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

30.   CCS doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której CCS został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi CCS.

31.   Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)      doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 18. ust. 28 i 29;

b)      CCS nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 18. ust. 30;

c)      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że CCS próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d)      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 18. ust. 27 –  30;

e)      z oświadczenia CCS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

32.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

33.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

34.   Po odstąpieniu od umowy CCS nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez CCS, z wyjątkiem treści, które:

a)      są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b)      dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c)      zostały połączone przez CCS z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d)      zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

35.   CCS udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w § 18. ust. 34 pkt a) – c).

36.   CCS może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt CCS.

37.   CCS nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.

38.   CCS jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

39.   CCS ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

40.   CCS dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

41.   CCS może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. CCS nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

42.   Wprowadzenie zmiany, o której mowa w § 18. ust. 41, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.

43.   CCS ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w § 18. ust. 41.

44.   Jeżeli zmiana, o której mowa w § 18. ust. 42, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, CCS jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 18. ust. 45 lub 46.

45.   W przypadku, o którym mowa w § 18. ust. 44, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w § 18. ust. 41, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. § 18. ust. 34 – 40 stosuje się odpowiednio.

46.   § 18. ust. 45 nie stosuje się, jeżeli CCS zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

47.   CCS nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 

§ 19.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami, a nie będących paraprzedsiębiorcami.

1.      Wyłączone jest stosowanie art. 681 Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

2.      Wyłączone jest stosowanie art. 68Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty.

3.      Wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy.

4.      W przypadku wady lub wady prawnej CCS ponosi wobec usługobiorcy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 20.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o prowadzenie konta

1.      Postanowienia § 20. nie dotyczą umów sprzedaży, w tym umów sprzedaży zawartych na odległość.

2.      Postanowienia § 20. regulują rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o prowadzenie konta klienta.

3.      Zarówno usługobiorca, jak i usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowę o prowadzenie konta klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umów oraz postanowień poniżej.

4.      Usługobiorca, który dokonał rejestracji konta klienta rozwiązuje umowę o prowadzenie konta klienta, poprzez wysłanie do usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez usługodawcę z oświadczeniem woli usługobiorcy (np. samodzielne usunięcie konta klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).

5.      CCS wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez usługobiorcę podczas rejestracji konta klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta klienta.

6.      CCS ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień regulaminu oraz w przypadku, gdy usługobiorca – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

 

§ 21.

Postanowienia końcowe.

1.      Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu internetowego lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu internetowego, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.

2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu internetowego.

3.      O ile z odrębnych regulacji, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie wynika odmiennie, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność informacji prezentowanych w ramach serwisu internetowego, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.

4.      Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu internetowego przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu internetowego sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6.      Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu internetowego przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.

7.      Usługodawca może z ważnej przyczyny jednostronnie zmieniać regulamin, a także zastrzega sobie prawo do:

a)      zmian danych zawartych w ramach serwisu internetowego;

b)      zmian parametrów technicznych serwisu internetowego;

c)      czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu internetowego;

d)      całkowitego wycofania serwisu internetowego.

8.      Zmiana regulaminu może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:

a)      uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do CCS i wpływające na jego działalność;

b)      zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez CCS z oferowania niektórych towarów lub usług;

c)      zmiany, dodania lub usunięcia funkcjonalności serwisu internetowego;

d)      wydania wyroku, decyzji, interpretacji, lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;

e)      zmiany interpretacji lub wydania nowych interpretacji przepisów prawa wskutek wydania wyroku, decyzji, interpretacji, rekomendacji, zalecenia, wytycznych lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;

f)       zmian nazw oferowanych przez serwis internetowy towarów lub usług;

g)      konieczności zapewniania zgodności z przepisami prawa;

h)      konieczności dokonania poprawek pomyłek lub zapewnienia przejrzystości, jasności lub czytelności postanowień regulaminu;

i)       w przypadku zmiany danych adresowych CCS, zmiany danych teleadresowych CCS, zmiany danych CCS (w tym danych rejestrowych CCS), zmiany danych adresowych punktu odbioru zamówień, zmiany danych teleadresowych punktu odbioru zamówień, zmiany innych danych identyfikacyjnych – w zakresie zmienianych danych.

9.      Zmiana regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość. CCS będzie informować usługobiorców posiadających konta w serwisie internetowym o zmianie regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie do nich e-maili z informacją o zmianie regulaminu wraz z treścią zmienionego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu opublikowana zostanie ponadto na stronie https://karyon.pl.

10.   Okres 14 dni, o którym mowa w ust. 9, może zostać skrócony, jeśli jest to niezbędne do:

a)    zapewnienia zgodności regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa lub

b)    zapewnienia zgodności regulaminu z wyrokiem, decyzją, interpretacją, lub innym orzeczeniem wydanym przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającym bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającym bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS.

11.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – prowadzenie konta klienta, newsletter) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 (1) Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://karyon.pl i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: sklep@karyon.pl w ciągu 14 dni od powiadomienia usługodawcy o wprowadzonych zmianach regulaminu. Jeżeli CCS nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między CCS a usługobiorcą.

13.   W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowach zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego z usługobiorcą, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych umów.

14.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz aktów regulujących kwestie ochrony danych osobowych w kraju, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15.   Załączniki do Regulaminu:

a)      Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy.

16.   Wszelkie Załączniki powołane w treści niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Produkt dodany do ulubionych
Produkty dodane do porównania