POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

2.       Przetwarzamy dane różnych osób – klientów, kontrahentów, pracowników czy kandydatów do pracy.

3.       W polityce prywatności prezentujemy generalne zasady dotyczące przetwarzania danych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

4.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w odrębnych dokumentach w postaci informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

5.       Definicje:

CCS – Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości);

dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez CCS.

 

Przetwarzanie danych

6.     W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, CCS zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

7.      CCS zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

8.       CCS przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

9.   CCS przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

10.   Możesz skontaktować się z CCS poprzez:

a) adres: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;

b)  e-mail: rodo@karyon.pl;

c)   za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem https://karyon.pl;

d)  telefonicznie: na numer telefonu +48 792 9944 774.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

11. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, CCS stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

12.  CCS stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do tego, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

13.  CCS, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

14.  CCS podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także podmioty współpracujące z CCS zapewniały odpowiedni stopień bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie CCS.

15.  CCS dąży do tego, aby przetwarzane dane osobowe były adekwatne stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

 

Przechowywanie danych

16.  CCS przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

17.   Okresy przechowywania danych osobowych są różne w zależności od celu, w którym zostały zgromadzone.

18.   Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

19.   W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu CCS dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

20. Okres przetwarzania danych może być dłuższy w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

  Dostęp do danych osobowych

21.  CCS powierza, udostępnia, przekazuje  dane osobowe jedynie zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

22.  CCS może przekazywać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej, z zachowaniem wymogów przewidzianych przez RODO.

 

Sposób przetwarzania danych

23.   CCS może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób tradycyjny jak i w środowisku informatycznym.

 

Poniżej przedstawiamy kluczowe przypadki przetwarzania danych osobowych przez CCS.

24.  Wskazujemy, że w związku z korzystaniem serwisu internetowego https://karyon.pl a w szczególności funkcjonowaniem sklepu internetowego prowadzonego przez CCS możemy przetwarzać dane osobowe.

25.  Wskazujemy, że jest możliwe zamówienie informacji handlowych dostarczanych drogą elektroniczną ze strony CCS. Aby zrealizować dostarczenie takich informacji handlowych, będziemy przetwarzać dane osobowe.

26.   Możemy przetwarzać dane również celem obsługi reklamacji.

27. Nasza działalność wymaga współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami. Może wiązać się to z przetwarzaniem danych w celu np. nawiązania takich relacji i ich wykonywania.

28.  CCS może prowadzić postępowania rekrutacyjne. W ramach procesów rekrutacyjnych dochodzi do przetwarzania danych.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby polityka prywatności zawierała aktualne informacje. Staramy się, aby niniejsza polityka prywatności ulegała bieżącym aktualizacjom.

Produkt dodany do ulubionych
Produkty dodane do porównania