Karta gwarancyjna

1.       Niniejsza karta gwarancyjna określa warunki gwarancji jakości udzielonej przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

2.       Gwarancja dotyczy rzeczy kupionej od Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

3.       Gwarantem jest Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości).

4.       Do kontaktu z Gwarantem służą następujące dane: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: +48 792 994 774.

5.       Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne rzeczy powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

6.       Gwarant oświadcza że, za wyjątkiem wad, o których mowa w pkt 7, rzecz jest wolna od wad fizycznych.

7.       Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy na podstawie której kupił od Gwaranta towar, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru  odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

8.       Nadto, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy:

a)     spowodowane przez kupującego lub osoby trzecie którym kupujący powierzył lub udostępnił rzecz:

(i)     uszkodzenia mechaniczne rzeczy i wywołane nimi wady fizyczne;

(ii)    uszkodzenia rzeczy wynikające z niewłaściwego użytkowania rzeczy lub  przechowywania rzeczy i wywołane nimi wady fizyczne,

(iii)   uszkodzenia rzeczy wynikające z napraw lub ingerencji lub adaptacji lub modyfikacji rzeczy i wywołane nimi wady fizyczne,

(iv)   uszkodzenia rzeczy wynikające z nieautoryzowanych ingerencji oprogramowania i wywołane nimi wady fizyczne,

(v)    uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady fizyczne,

b)     uszkodzenia spowodowane przez czynniki losowe pozostające poza kontrolą Gwaranta takie jak zalanie cieczą, zawilgocenia, kondensacja pary wodnej, działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowania elektrostatyczne bądź atmosferyczne, działania substancji chemicznych, upadki, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady fizyczne,

c)      uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów przez kupującego lub osoby trzecie którym kupujący powierzył lub udostępnił rzecz i wywołane nimi wady fizyczne,

d)     uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych części zamiennych przez kupującego lub osoby trzecie którym kupujący powierzył lub udostępnił rzecz i wywołane nimi wady fizyczne;

e)     uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania przez kupującego lub osoby trzecie którym kupujący powierzył lub udostępnił rzecz i wywołane nimi wady fizyczne.

9.       Na mocy niniejszej gwarancji, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady fizycznej rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji może żądać naprawy rzeczy lub wymiany. Gwarant dokona usunięcia wady w drodze nieodpłatnej naprawy rzeczy lub wymiany jego części lub wymiany rzeczy na wolne od wad.

10.     Gwarant może dokonać wymiany, gdy uprawniony z gwarancji żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy uprawniony z gwarancji żąda wymiany, jeżeli realizacja uprawnień wynikających z gwarancji w sposób wybrany przez uprawnionego z gwarancji  jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów dla Gwaranta.

11.     Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od daty dostarczenia rzeczy do Gwaranta oraz dostarcza uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

12.    Z zastrzeżeniem zdania następnego termin gwarancji każdorazowo jest wskazany w opisie produktu, co oznacza, że Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnia się w ciągu tego terminu. Na akumulatory i akcesoria termin gwarancji wynosi 6 miesięcy.

13.    Termin gwarancji liczony jest od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana w wyniku zakupu rzeczy od Gwaranta.

14.     Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zdanie poprzednie stosuje się odpowiedzi do części wymienionej.

15.     W innych wypadkach niż wskazane w pkt 14 termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

16.     Żądanie z gwarancji należy zgłosić Gwarantowi na następujący adres: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500).

17.       Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt Gwaranta do miejsca wskazanego w pkt 16 lub do miejsca, w którzy rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.

18.       W trakcie dokonywania wobec rzeczy czynności naprawczych mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w urządzeniu. Celem uniknięcia tego typu następstw kopia zapasowa danych winna być sporządzona przez użytkownika uprzednio i we własnym zakresie. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane przez użytkownika na innym nośniku. W szczególności kopia zapasowa winna być sporządzona przez użytkownika rzeczy przed przekazaniem rzeczy do Gwaranta.

19.        Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków w związku z wadami rzeczy. Nadto, Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uprawnionego z gwarancji w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym urządzeniu – jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takich treści lub danych doszło w trakcie wykonywania czynności naprawczych.

20.       Terytorialny zasięg ochrony wynikającej z niniejszej gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21.       Wskazujemy, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

22.       Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

23.       Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

24.       W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

25.       Ponadto, nawiązaniu do treści pkt 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej, wskazujemy, że:

(i)       zgodnie z art. 42b ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta (cyt.):

„2.   Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3.    Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 stosuje się odpowiednio.”

(ii)     zgodnie z art. 43k ust. 3 i 4 ustawy o prawach konsumenta (cyt.):

„3.   Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

1)      dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2)      zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 4.    Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1)      poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2)      niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.”

(iii)    zgodnie z art. 43l ust. 4 ustawy o prawach konsumenta (cyt.):

„4.   Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.”

26.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Produkt dodany do ulubionych
Produkty dodane do porównania