Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

w związku z działalnością sklepu internetowego

 

1.       Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych spółki Cyfrowe centrum Serwisowe S.A.  w związku z działalnością sklepu internetowego określa zasady ochrony danych osobowych usługobiorców, korzystających z serwisu internetowego – w tym ze sklepu.

 

2.       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych spółki Cyfrowe centrum Serwisowe S.A. w związku z działalnością sklepu internetowego została opracowania w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

3.       Na potrzeby Informacji o przetwarzaniu danych osobowych spółki Cyfrowe centrum Serwisowe S.A. w związku z działalnością sklepu internetowego terminy (wpisane pogrubioną czcionką) będą miały znaczenie podane poniżej:

 

Blik – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych - Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, numer NIP 5213664494, REGON 147055889;

CCS – oznacza spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon: 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (wpłaconym w całości); do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep (Karyon) – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@karyon.pl, numer telefonu: 792 994 774;

DPD – oznacza dostawcę usługi przesyłek kurierskich – DPD Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, numer NIP 5260204110, REGON 012026421;

formularz kontaktowy – oznacza formularz umożliwiający usługobiorcy kontakt z CCS dostępny pod adresem https://karyon.pl/;

funkcjonalność – oznacza zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

Przelewy24 – oznacza dostawcę usługi płatności internetowych – PAYPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-327), przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – (dalej również ”IOPDO”) –  oznacza niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w związku z działalnością sklepu internetowego, udostępnioną również pod adresem https://karyon.pl/;

InPost – oznacza dostawcę usługi przesyłek kurierskich w tym do paczkomatu lub do paczkopunktu tj:

a)       INTEGER.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519, numer NIP 6782881784, REGON 356590980;

b)      InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, numer NIP 6793108059, REGON 360781085;

instytucja pośrednicząca – oznacza przedsiębiorcę oferującego usługę płatniczą, w ramach której usługobiorca sklepu internetowego przekazuje środki dla celów zapłaty CCS, w tym systemy płatności, pod auspicjami których zostały wydane elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze (w szczególności MasterCard i Visa) oraz przelewy bankowe;

konsument – oznacza:

c)       osobę fizyczną dokonującą z CCS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d)      paraprzedsiębiorcę dokonującego z CCS czynności prawnej;

 

konto klienta – oznacza konto usługobiorcy pozwalające na administrowanie przez usługobiorcę zakresem uprawnień dotyczącym wyboru towarów i składania zamówień za pośrednictwem sklepu;

newsletter – oznacza biuletyn zawierający informacje handlowe o ofercie sklepu, rozsyłany w formie elektronicznej do usługobiorców, za pomocą poczty elektronicznej;

osoby trzecie – oznacza osoby inne niż usługodawca i usługobiorca, określeni poniżej;

paraprzedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą z CCS umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

RŚUDE – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną spółki Cyfrowe centrum Serwisowe S.A.;

regulamin sklepu – oznacza Regulamin sklepu internetowego „Karyon” spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., opublikowany na stronie https://karyon.pl/ w zakładce „Regulamin”;

serwis internetowy – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://karyon.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez CCS pod witryną https://karyon.pl;

strony – oznacza usługodawcę i usługobiorcę;

system teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

umowa – oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy CCS (będącym sprzedawcą) a usługobiorcą (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w regulaminie sklepu; oznacza również umowę zawartą na odległość z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną, a w szczególności usługi cyfrowe pozwalające na:

a)       wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b)      wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi,

c)       inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

usługobiorca – oznacza podmiot, korzystający z serwisu internetowego, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

usługodawca – oznacza CCS.

 

4.       Kto jest administratorem Twoich danych i jak można się z nim skontaktować:

a)       administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 9511978674, numer Regon: 016321051.

Administratorem danych osobowych mogą być również inne podmioty w szczególności wskazane w regulaminie sklepu

b)      możesz skontaktować się z administratorem poprzez: sklep@karyon.pl

c)       za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem https://karyon.pl.

 

5.       Twoje dane osobowe są bezpieczne. CCS zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.

 

6.       Jakie dane przetwarza CCS:

 

a)       podczas rejestracji użytkownika, CCS przetwarza: imię i nazwisko, adres e-mail, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę, hasło, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny (np. adres IP), informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)      podczas kupowania produktów w sklepie CCS przetwarza: imię, nazwisko, firmę, NIP, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-mail, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny (np. adres IP),              informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;

c)       podczas zapisania się do newslettera CCS przetwarza Twój adres e-mail, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d)      podczas wymiany korespondencji przy okazji np. procedury obsługi reklamacyjnej, CCS może dodatkowo przetwarzać dane w postaci numeru zamówienia;

e)      podczas korzystania z formularza kontaktowego: przetwarza: adres e-mail, treść wiadomości, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny (np. adres IP),      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną; może przetwarzać: imię, nazwisko, firmę, NIP, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, inne dane udostępnione CCS w załączniku dołączonym do formularza kontaktowego;

f)        podczas przeglądania przez Ciebie serwisu internetowego przetwarzanie;

g)       w trakcie wizyty osoby której dane dotyczą w naszym serwisie internetowym, CCS zbiera takie dane jak np. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny (np. adres IP), informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną, inne związane z zachowaniem na stronie osoby której dane dotyczą;

h)      podczas rozmowy telefonicznej – w zależności od celu rozmowy dane odpowiednio uregulowane w pkt 7 lit. a) – g), ponadto rozmowa może być rejestrowana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

7.       Twoje dane jako usługobiorcy CCS zbiera podczas korzystania z serwisu internetowego, na przykład podczas:

a)       rejestracji w sklepie, w trakcie rejestracji konta klienta;

b)      weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych usługobiorców (np. podczas logowania);

c)       zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu;

d)      realizacji zawartych umów sprzedaży;

e)      wysłania do CCS informacji o chęci nawiązania współpracy lub złożenia zamówienia hurtowego;

f)        korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego.

 

8.       Dlaczego zbieramy Twoje dane ? Twoje dane są nam potrzebne, do:

a)       korzystania przez Ciebie z funkcjonalności serwisu internetowego, w tym sklepu;

b)      świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)       zawierania i realizowania umów sprzedaży, które zawierasz z CCS przy pomocy sklepu;

d)      realizacji praw usługobiorcy będącego konsumentem;

e)      przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie regulaminu sklepu lub RŚUDE;

f)        obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży, w tym prowadzenia procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;

g)       przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

h)      prowadzenia korespondencji z Tobą;

i)        sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

j)        sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

k)       przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie serwisu internetowego;

l)        badań statystycznych;

m)    celów archiwalnych;

n)      realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

9.       Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:

a)       art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o ofercie sklepu za pośrednictwem newslettera;

b)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacja doręczeń i zwrotów towarów), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas składania zamówień w sklepie;

c)       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (CCS) – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

d)      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy CCS to na przykład:

                                                               i.      dochodzenie roszczeń przysługującym CCS;

                                                             ii.      zaspokajanie roszczeń kierowanych do CCS lub obrona przed takimi roszczeniami;

                                                           iii.      marketing bezpośredni dotyczący naszych produktów i usług.

 

10.   Podanie danych osobowych CCS nie jest wymogiem ustawowym, a usługobiorca nie jest zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania Twojej zgody na korzystania z Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. Jednakże, jeżeli zamawiasz u nas produkt w sklepie, to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy sprzedaży – bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

 

11.   Źródło pochodzenia danych osobowych:

a)       osoba, której dane dotyczą;

b)      Krajowe Instytucje Płatnicze [w szczególności Przelewy24 (KRS 0000347935)- serwis https://www.przelewy24.pl, Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (KRS 0000493783 ) – serwis https://blik.com/];

c)       Banki;

d)      organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.

 

12.   Kto może być odbiorcą Twoich danych? CCS szanuje Twoje dane osobowe oraz nie sprzedaje ich jakimkolwiek osobom trzecim. Aby móc realizować usługi świadczone przez serwis internetowy oraz umowy sprzedaży zawierane poprzez sklep, Twoje dane mogą zostać przekazane do:

a)       firm kurierskich, które będą dostarczać zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu;

b)      ubezpieczycieli, banków, SKOKów, instytucji pośredniczących oraz operatorów systemu płatności zapewniającego obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym w szczególności do PayU, imoje, Blik,;

c)       podmiotów świadczących lub pośredniczących w usługach teleinformatycznych, w tym dostawców hostingu;

d)      osób, organów i instytucji uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów;

e)      podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną CCS;

f)        podmiotów zajmujących się obsługą księgową CCS;

g)       dane zbierane przez pliki Cookies stosowane w serwisie internetowym mogą być przekazane do zaufanych partnerów CCS, o czym szerzej w RŚUDE.

 

13.   Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych usługobiorców wybierających w sklepie płatność za pośrednictwem Przelewy24 zawierają postanowienia regulaminu sklepu oraz odpowiednie regulacje Przelewy24, dostępne pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 

14.   Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych usługobiorców wybierających w sklepie płatność za pośrednictwem Blik zawierają postanowienia regulaminu sklepu oraz odpowiednie regulacje Blik, dostępne pod adresem: https://blik.com/dokumentacja.

 

15.   Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych usługobiorców wybierających w sklepie dostawę towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej DPD zawierają postanowienia regulaminu sklepu oraz odpowiednie regulacje DPD, dostępne pod adresem: https://www.dpd.com/pl/pl/o-dpd/ochrona-danych-osobowych/.

 

 

16.   Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych usługobiorców wybierających w sklepie dostawę towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej InPost zawierają postanowienia regulaminu sklepu oraz odpowiednie regulacje DPD, dostępne pod adresem: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci.

 

17.   Z racji, że serwery podmiotów prowadzących serwisy mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Twitter mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, CCS może przekazywać, w przypadku korzystania przez Ciebie z takich portali -dane osobowe zawarte w Twoich plikach cookies do takich państw.

 

Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdą Państwo poniżej:

Facebook (Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Stany Zjednoczone) – https://www.facebook.com/help/212802592074644

Instagram (Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Stany Zjednoczone) - https://www.facebook.com/help/instagram/181231772500920

Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone) – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl

Twitter (Twitter Inc, 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 Stany Zjednoczone) – https://twitter.com/settings/download_your_data

LinkedIn (LinkedIn Corp, 1000 West Maude Avenue. Sunnyvale, CA 94085 Stany Zjednoczone) - https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50286/dostep-do-informacji-o-koncie?lang=pl

 

18.   Google Analytics

a)       CCS korzysta z Google Analytics, narzędzia do analiz sieciowych firmy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Użytkowanie obejmuje tryb pracy „Universal Analytics”. Dzięki temu można przyporządkować dane, sesje i interakcje z kilku urządzeń do pseudonimu i ID użytkownika, aby w ten sposób przeanalizować aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia. Google Analytics używa plików “Cookies“, plików tekstowych, zapisanych na Twoim komputerze oraz plików, umożliwiających analizę korzystania przez Ciebie ze stron www.

b)      Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

c)       Wygenerowane przez cookies informacje na temat korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP w serwisie Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie użytkownika strony www firma Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować zakres Twojego korzystania z serwisu oraz linku afiliacyjnego, aby sporządzić raporty z aktywności w sieci oraz aby świadczyć użytkownikom sieci dalsze usługi związane z korzystaniem z sieci i Internetu.

d)      W celu analizy statystyk serwisu korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

e)      Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, dokonując odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce (patrz również https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl); w takim wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie funkcje serwisu będą dostępne w pełnym zakresie.

f)        Stosowanie Google Analytics odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora, analizą statystyczną oraz efektywną reklamą naszego serwisu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

19.   W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych odbywa się w szczególności w oparciu o stosowne umowy dotyczące powierzenia przeważania danych osobowych.

 

20.   Przekazywanie danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych podmiotom znajdującym się w krajach lub organizacjom międzynarodowym nie zapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

 

 

21.   CCS może przekazywać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej czy kraj spoza UE lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych w rozumieniu art. 45 RODO (Decyzja Adekwatności). Aktualna lista państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

 

22.   W razie braku wydania przez Komisję Europejską Decyzji Adekwatności, CCS może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia są zachowane w szczególności przy pomocy:

a)       prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;

b)      wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO;

c)       standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO;

d)      standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO;

e)      zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 RODO wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub

f)        zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;

g)       specjalnego zezwolenia właściwego organu nadzorczego.

 

23.   CCS dąży do zapewnienia:

a)       odpowiednich/właściwych zabezpieczeń w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

b)      egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 

24.   CCS w przypadkach określonych w art. 13 ust. 1 lit. f) RODO na żądanie osoby której dane dotyczą przekaże kopię zabezpieczeń lub wskaże miejsce ich udostępnienia.

 

25.   CCS publikuje w serwisie internetowym listę podmiotów z państw trzecich do których przekazywane są dane osobowe, innych niż wskazane w ust. 14 powyżej.

 

 

26.   CCS nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

27.   Twoje dane osobowe, zebrane w związku z założeniem konta klienta, będą przechowywane przez okres w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku realizacji umowy o prowadzenie konta klienta. Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących CCS od usługobiorców oraz roszczeń usługobiorców wobec CCS.

 

 

28.   Twoje dane osobowe, zebrane w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu, będą przechowywane przez okres w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych), chyba że po tym okresie znajdzie zastosowanie podstawa do dalszego przechowywania danych określona w pkt 29. Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących CCS od usługobiorców oraz roszczeń usługobiorców wobec CCS .

 

29.   Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, przechowywane będą przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie.

 

 

30.   W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się z nami kontaktować na adres: sklep@karyon.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres: rodo@karyon.pl. Pamiętaj, że masz prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

b)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

c)       żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;

d)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że dotyczące Twoich danych przetwarzanie przez CCS narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

e)      cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie (np. w celu otrzymywania informacji handlowej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy zamówień, faktury) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 

31.   Danych osobowych użytych do złożenia zamówień i zawarcia umów sprzedaży nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią tych umów.

 

32.   Żądanie udostępnienia danych osoby, której dane dotyczą to każde żądanie udostępnienia informacji przechowywanych przez CCS na temat osoby wystosowane przez tę osobę lub jej przedstawiciela. Żądanie udostępnienia danych osoby, której dane dotyczą zapewnia osobie, której dane dotyczą, realizację jej praw.

 

 

33.   Osoba, której dane dotyczą może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia/żądania za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazane wyżej dane teleadresowe CCS.

 

34.   W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące.

 

 

35.   W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.  W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z Twoim żądaniem, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

 

36.   Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 32-345 powyżej jest wolne od opłat, jeśli jednak Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

37.   W celu realizacji żądania osoby której dane dotyczą, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeśli tożsamość nie została ustalona, osoba otrzymująca żądanie poprosi o dostarczenie alternatywnych form identyfikacji.

 

38.   Jeżeli żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, CCS może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

 

39.   CCS może odmówić ujawnia następujących rodzajów informacji jeżeli:

a)       informacje dotyczą innych osób – żądanie może dotyczyć informacji na temat osoby lub osób, które nie są osobą, której dane dotyczą. Takie dane mogą zostać udostępnione jedynie w przypadku, gdy takie osoby, których dane dotyczą, wyrażą zgodę na ujawnienie swoich danych, lub osoba składająca żądanie wykaże że jest opiekunem prawnym osoby, której dane dotyczą;

b)      żądanie zostało powtórzone – jeśli w rozsądnym terminie spełnione zostało podobne lub takie samo żądanie dotyczące tej samej osoby, której dane dotyczą i jeśli żadne istotne zmiany nie zostały wprowadzone do danych osobowych takiej osoby, każde kolejne żądanie złożone w ciągu sześciu miesięcy od czasu pierwotnego żądania zostanie uznane za żądanie powtórzone;

c)       informacje są publiczne – CCS nie jest zobowiązana do przekazywania kopii dokumentów, które są dostępne publicznie;

d)      informacje poufne / zastrzeżone lub chronione prawem autorskim – CCS nie jest zobowiązana do ujawniania danych osobowych związanych z osobą, której dane dotyczą, które stanowią informację poufną lub są chronione prawem autorskim.

 

40.   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO; organem nadzorczym jest:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Produkt dodany do ulubionych
Produkty dodane do porównania